Nederlands | English

Educatie


GEO-LOGICAL biedt educatie aan in verschillende meerdaagse en ééndaagse cursussen, zoals:

 

 

G1: Landschappen van Nederland en de Noordzee  door drie docenten over de geschiedenis van het Nederlandse landschap en de Noordzee volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten inclusief het verband tussen geologie, klimaatsveranderingen, bodemontwikkeling en landgebruik (meerdaags).

 

G2: Ruimtelijk perspectief voor Nederland: Levensruimte of loze ruimte? Een cursus welke een actueel overzicht biedt van verschillende visies betreffende landschapsbenutting en inrichting vanuit het perspectief van verschillende beroepsgroepen die zich actief bezighouden met landschappen (meerdaags).

 

G3: GEO materialen volgens NEN/ABS protocollen. Deze praktijkcursus leert een veldbeschrijving aan met een detaillering volgens de NEN 5104 (Standaard Boorbeschrijving) en/of de Archeologische Boorbeschrijving Standaard (ABS) (1 dag)

 

G4: Bodemeigenschappen en -profielen  Principes van bodemvorming, -profielbeschrijving en -classificatie. Uitleg over o.a. het bodemclassificatiesysteen van de Bakker & Schelling (1989) met praktische oefeningen t.a.v. het coderen van bodemhorizonten (1/2-1  dag)

 

G5: Leven in het Anthropoceen (nieuw) Leven wij nu in het Anthropoceen? Zijn we in een nieuw tijdvak aanbeland? Zo ja, hoe is dat zo gekomen? Met welke ontdekking is dit nieuwe tijdperk ingeluid? Wat zijn onze opties voor de toekomst? (3 dagdelen)

 

Op maat

Cursussen worden op maat aangeboden en zijn ook in combinatie mogelijk. Stuur voor meer informatie een bericht naar cursus-opmaat@geo-logical.nl

 

G1. Landschap van Nederland en de Noordzee

 

De fascinerende werkingen van landijs, zee, rivieren, wind, breukwerking, veenvorming en de invloed van de mens leveren een diverse schakering van het Nederlandse landschap en de Noordzeebodem. Drie gedreven, enthousiaste en BKO gecertificeerde docenten, Dr. Sjoerd Kluiving, Dr. Kenneth Rijsdijk en Drs. Dan Assendorp tonen de geschiedenis van het Nederlandse landschap en de Noordzee volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en laten het verband zien tussen geologie, klimaatsveranderingen, bodemontwikkeling en landgebruik. Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Van Hall Larenstein in een serie van 7 dagen  en is gewaarborgd door de Vakvereniging voor Fysische Geografie (VvFG).

Voor wie?

Docenten:Alle professionals en anderen werkzaam en/of geinteresseerd in het landschap van Nederland en de Noordzee

Fig. 1

Dr. Sjoerd Kluiving en Dr. Kenneth Rijsdijk zijn beiden part-time BKO gecertificeerde Universitair Docenten, en premiumleden van de Vakvereniging Fysische Geografie. Beiden hebben een brede complementaire achtergrond in landschappelijk onderzoek in Nederland en omliggende gebieden. Kluiving is betrokken als onderzoeker op het snijvlak van landschap en cultuur, zoals aardkunde, archeologie en cultuurhistorie en Rijsdijk onderzoekt de relatie tussen landschapsdynamiek, ecosystemen en menselijke activiteit. Kluiving is in de USA gepromoveerd in de geologie, op multidisciplinair onderzoek in de Ross Zee van Antarctica. Kluiving heeft sinds 2000 zijn eigen bedrijf GEO-LOGICAL in de aardwetenschappen, en is initiator en organisator van de 1e Landschapsarcheologie Conferentie (LAC2010), een internationale samenwerking tussen natuur- en cultuurwetenschappers. Rijsdijk is gepromoveerd in Wales op de vergletsjeringsgeschiedenis van het Ierse Zee bekken. Rijsdijk was 10 jaar werkzaam als geoloog bij TNO en de Geologische Dienst van Nederland en Ierland. Sinds 2006 leidt Rijsdijk een groot internationaal onderzoeksproject naar de dodo op Mauritius.

 

Cursus data: 

Op aanvraag, stuur een bericht aan cursusG1@geo-logical.nlFig. 3

 

College titels:
1: Introductie Landschap van Nederland & Noordzee; Klimaat & IJs – Nederland
2: Klimaat & IJs – Noordzee;  Zee & Kust – Nederland
3: Zee & Kust – Noordzee; Sediment bakken oefening
4: Rivieren – Nederland;  Rivieren – Noordzee
5: GIS kaart oefening;  Wind en periglaciaal – Nederland & Noordzee
6: Horsten, slenken, breuken – Nederland & Noordzee; Rivieren in het huidige landschap
7: Natuurlijke rijkdommen- Nederland & Noordzee; Nederlanders in hun landschap
8: Afsluiting cursus, uitreiking certificaat door VvFG.

 

Cursuslocatie: 

GEO-LOGICAL Aardwetenschappelijk Onderzoek & Advies

Molslaan 121

2611 RK Delft

Kosten
Cursusprijs n.o.t.k. (vrij van BTW) per deelnemer.
Kosten zijn inclusief cursusmaterialen, boek ‘Landschappen van Nederland’ door A.G. Jongmans en anderen (t.w.v. 99,50), en een door VvFG/VHL gewaarmerkt certificaat.

 

Aanmelding
Inschrijving via GEO-LOGICAL, zend een mail naar cursusG1@geo-logical.nl.

 

Boek ‘Landschappen van Nederland

Landschappen van Nederland - box

 

Het net verschenen boek ‘ Landschappen van Nederland- Geologie, bodem en landgebruik’ door A.G. Jongmans, M.W. van den Berg, M.P.W. Sonnenveld, G.J.W.C. Peek, & R.M. van den Berg van Saparoea, wordt aan de cursisten ter beschikking gesteld , zie voor meer informatie over het boek: www.wageningenacademic.com/landschappen

 

 

G2: Ruimtelijk perspectief voor Nederland: Levensruimte of loze ruimte?

Door: Dr. K.F. Rijsdijk & Dr. S.J. Kluiving, diverse gastdocenten

 

Inhoud
De Nederlandse delta is een van de meest dichtbevolkte gebieden ter wereld. Ruimte is schaars en er bestaat daarom een groot spanningsveld in visies over ruimtegebruik en toekomstige landschapsontwikkeling. Deze cursus geeft een actueel overzicht van verschillende visies betreffende landschapsbenutting en inrichting vanuit het perspectief van verschillende beroepsgroepen die zich actief bezighouden met landschappen. Het ruimtelijk perspectief voor Nederland wordt belicht vanuit het spanningsveld van verschillende landschapsfuncties in Nederland.

 

Vorm
De cursus wordt gegeven door verschillende specialisten en gastsprekers (RO beleid, gezondheid en milieu effecten, sociaal en fysische geografie, landschapsarchitectuur en archeologie). De cursus sluit af met een workshop en minisymposium waarin prangende vragen over visies over toekomstige landschapsbenutting van Nederland worden bediscussieerd met een expert panel.

Informatie

Stuur een bericht naar cursusG2@geo-logical.nl voor  informatie.

 

G3: Beschrijven bodemeigenschappen volgens NEN/ABS protocollen
Door Dr. S.J. Kluiving

 

P1050503

Inhoud
Het Nederlands landschap kent een rijke verscheidenheid  in bodem- en grondsoorten. Zand- silt- en kleigehalte van bodemmonsters zijn belangrijke indicatoren voor doorlatendheid, procesreconstructie, en bodemkwaliteit. Een veldbeschrijving met een detaillering volgens de NEN 5104 (Standaard Boorbeschrijving) en/of de Archeologische Boorbeschrijving Standaard (ABS) is een belangrijke standaard waar veel bodembeschrijvingen in verschillende beroepsgroepen aan moeten voldoen. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan technische rapportage van bodembeschrijvingen. Deze cursus biedt een ‘hands on’ ervaring in het beschrijven van bodemmaterialen zowel voor een eerste kennismaking als het weer opfrissen van weggezakte kennis.

Vorm
Praktische cursus in het veld, in representatief gebied verschillen tussen siltigheid in zand en klei aantonen, eerst in uitleg, dan in zelfwerkzaamheid, uitlopend in een complete boor- of sectie beschrijving, die door de docent wordt nagekeken. Duur: 1 dag

 

Praktische informatie

Cursusdata:
4 mei 2017.

 

Studielast:
1 contactdag en 1/2 dag voorbereiding

 

Cursustijden:
Ontvangst 08.00 – 08.30 uur
Cursusdag 08.30 – 17.30 uur

 

Doelgroep:

Veldtechnici, veldarcheologen, medewerkers van adviesbureaus, universiteiten, hogescholen en kennisinstituten (geen instapniveau noodzakelijk)

 

Doel: 
Het opdoen van een ‘hands on’ ervaring in het beschrijven van bodemmaterialen, zowel voor een eerste kennismaking als het weer opfrissen van weggezakte kennis.

 

Kennisniveau:
HBO / academisch niveau en kennis van de KNA. Verder geen instapniveau noodzakelijk.

 

Studiematerialen:
Het cursusmateriaal bestaat uit Bodemgids, ASB waaier, en praktijkopgaven, die 2 weken voor aanvang ter voorbereiding van de cursus aan de deelnemers (digitaal) worden toegezonden.

 

Locatie:
Omgeving Amersfoort/Utrecht. Cursisten verzamelen en worden teruggebracht op station Amersfoort CS.

 

Aantal deelnemers:
Minimaal 8 deelnemers

 

Kosten:
€ 295,- per persoon voor 1 dag (exclusief BTW).

 

Contact
Stuur voor aanmelding of meer informatie over deze cursus een bericht naar cursusG3@geo-logical.nl.

G4. Bodemeigenschappen en -profielen

P1050403

Principes van bodemvorming, -profielbeschrijving en -classificatie. Uitleg over o.a. het bodemclassificatiesysteen van de Bakker & Schelling (1989) met praktische oefeningen t.a.v. het coderen van bodemhorizonten.

Periode
Cursusdata worden in onderling overleg vastgesteld,  stuur voor interesse of meer informatie over deze cursus een bericht naar cursusG4@geo-logical.nl.

 

 

 

 

 

G5: Leven in het Anthropoceen (nieuw) Leven wij nu in het Anthropoceen? Zijn we in een nieuw tijdvak aanbeland? Zo ja, hoe is dat 1206588277_6efcb48836_zzo gekomen? Met welke ontdekking is dit nieuwe tijdperk ingeluid? Wat zijn onze opties voor de toekomst? (3 dagdelen)

In deze korte cursus die voor elke geïnteresseerde bewoner van deze aarde geschikt is, leid interdisciplinair wetenschapper en universitair docent Sjoerd Kluiving u door een overzicht die in een drieluik op verleden, heden en toekomst gebaseerd is. De meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen, het laatste nieuws, en de interdisciplinaire complicaties én potenties worden in drie fascinerende lezingen naar voren gebracht.

Periode
Cursusdata en planning van lezingen worden in onderling overleg vastgesteld,  stuur voor interesse of meer informatie over deze cursus een bericht naar cursusG5@geo-logical.nl.