Nederlands | English

Onderzoek


GEO-LOGICAL doet geologisch, fysisch geografisch en geoarcheologisch onderzoek op het snijvlak van cultuurhistorie, landschap en aardwetenschappen:

  • Projectmanagement en co√∂rdinatie van veld- en bureauonderzoek bij prospectief en non-destructief archeologisch onderzoek
  • Geologische en fysisch-geografische analyse bij archeologische opgravingen
  • Kartering van landschapskenmerken in relatie tot archeologische waarden
  • Uitvoering KNA 3.1 archeologisch bureauonderzoek,met helder advies toegesneden op het RO proces.
  • Wetenschappelijk en toegepast geologisch en fysisch geografisch onderzoek
  • Ontwikkelen van geologische en archeologische databases
  • Inventarisatie, beschrijven en waarderen van aardkundige waarden

IMG_0216Boorwerkzaamheden bij LTO project 2013chsvl1neder betuwe